Wielkość tekstu: Zmniejsz Wyzeruj Zwiększ
Galeria zdjęć

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.332.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lipca 2015 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w części obejmującej jej § 2 ust. 3

Uchwała Nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych gmin szlaku Jana III Sobieskiego

Model powstał dzięki realizacji projektu: „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój Dialogu Obywatelskiego).  Liderem projektu jest Ekologiczny Klub UNESCO ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski, a partnerami gminy: Gorzków, Piaski, Wólka, Spiczyn oraz Instytut Adaptacji Kulturowej i Językowej – Katarzyna Sieńko.

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego”

Gmina Piaski informuje, że w dniu 28 stycznia (środa) o godz. 15:30 w sali w podwórzu Urzędu Miejskiego w Piaskach odbędzie się kolejne z cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy w ramach projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego”. Konsultacje społeczne będą służyły opracowaniu standardów współpracy Gminy Piaski i organizacji pozarządowych oraz perspektyw i możliwości współdziałania.

Tematyka spotkania przedstawia się w sposób następujący:

  • Podstawowe informacje z zakresu: „Szlak Jana III Sobieskiego”
  • Założenia projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego” i dotychczasowa realizacja
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) – podstawowe zagadnienia. 
  • Roczny Program Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
  • Informacja dotycząca dopłat dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni i odnawialnych źródeł energii (OZE). 
  • Wolne wnioski, dyskusja

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, i przedstawicieli sektora samorządowego z terenu gminy Piaski. Spotkanie będzie prowadzone przez koordynatora projektu w Gminie.

Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w spotkaniu. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.432.2014 Wojewody Lubelskiego

z dnia 5 grudnia 2014 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/343/2014 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015,  w części obejmującej:

 

Program współpracy gminy piaski z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

 

Lista NGO w Gminie Piaski

załączniku znajduje się lista organizacji pozarządowych w Gminie Piaski.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach Projektu "Programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok."

Uchwała Nr XLVIII/326/2010 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Protokół ze spotkań konsultacyjnych - grudzień

Protokół ze spotkań  konsultacyjnych w miesiącu grudzień oraz z udziału w sesji Rady Miejskiej w Piaskach

 

      W dniach 17, 18, 22  grudnia 2014 roku w Piaskach odbyły się spotkania konsultacyjne w ramach projektu pn. „ Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

      W spotkaniach w sumie udział wzięło 71 osób. Byli to przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, prezesi ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Piaski, mieszkańcy z Gminy Piask, a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach. Uczestnicy spotkań zostali zaproszeni osobiście, telefonicznie i mailowo na spotkania.   

      Na spotkania przygotowano 3 prezentacje multimedialne. Tematem ich było przedstawienie projektu, omówienie celu, działań oraz modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Zaprezentowano regulamin II edycji Programu Inicjatyw Najmniejszych ( PIN). Omówiono generator wniosków, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy. Każdy z uczestników spotkań otrzymał materiał szkoleniowy. 

      Ponadto w dniu 12 grudnia  Anna Adamiak ( pracownik d.s. standardów współpracy w Gminie Piaski) brała udział w sesji Rady Miejskiej w Piaskach. Zaprezentowano sprawozdanie z projektu. Przedstawiono także regulamin, formularz i generator wniosków dotyczący II edycji Programu Inicjatyw Najmniejszych.

 

Dnia: 23.12.2014 r.

Protokół ze spotkań konsultacyjnych - wrzesień

Protokół ze spotkań  konsultacyjnych w miesiącu wrześniu

 

      W dniach 10, 17, 24 września 2014 roku w Piaskach odbyły się spotkania konsultacyjne w ramach projektu pn. „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

      W spotkaniach w sumie udział wzięło 60 osób. Byli to przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy z Gminy Piask, a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach. Uczestnicy spotkań zostali zaproszeni osobiście, listownie, telefonicznie i mailowo na spotkania.   

      Na spotkania przygotowano 3 prezentacje multimedialne. Tematem ich było przedstawienie projektu, omówienie celu, działań oraz modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Zaprezentowano zasady współpracy i każda z nich została szczegółowo omówiona. 

      Podczas spotkań omówiono formy finansowe i niefinansowe współpracy. Przedstawiono 3 płaszczyzny oraz zaprezentowano obszary współpracy. 

      Na spotkaniu w dniu 24 września 2014r.  omówiono program współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r. Przedstawiono formularz konsultacji, przypomniano ustawę o działalności pożytku publicznego, o dostępie do informacji publicznej oraz ustawę o samorządzie terytorialnym. Uczestnikom zostały wręczone ankiety weryfikacyjne.

 

Dnia: 29.09.2014 r.

Protokół ze spotkań konsultacyjnych - październik

Protokół ze spotkań  konsultacyjnych w miesiącu październik oraz z udziału w sesji Rady Miejskiej w Piaskach

 

      W dniach 15, 24 października ( 2 szt. – godz. 13.00 i 16.00) 2014 roku w Piaskach odbyły się spotkania konsultacyjne w ramach projektu pn. „ Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

      W spotkaniach w sumie udział wzięło 68 osób. Byli to przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy z Gminy Piask, a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach. Uczestnicy spotkań zostali zaproszeni osobiście, telefonicznie i mailowo na spotkania.   

      Na spotkania przygotowano 3 prezentacje multimedialne. Tematem ich było przedstawienie projektu, omówienie celu, działań oraz modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Zaprezentowano zasady współpracy i każda z nich została szczegółowo omówiona. 

      Podczas spotkań omówiono formy finansowe i niefinansowe współpracy. Przedstawiono 3 płaszczyzny oraz zaprezentowano obszary współpracy. 

      Na spotkaniu w dniu 24 października 2014r.  omówiono program współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r. Przedstawiono formularz konsultacji, przypomniano ustawę o działalności pożytku publicznego, o dostępie do informacji publicznej oraz ustawę o samorządzie terytorialnym. Przedstawiona została również informacja o przeprowadzonych konsultacjach. 

      Ponadto w dniu 30 października Anna Adamiak ( pracownik d.s. standardów współpracy w Gminie Piaski) brała udział w sesji Rady Miejskiej w Piaskach, na której został uchwalony „ Program współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. 

 

Dnia: 30.10.2014 r.

Kalendarz
Grudzień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31